Hopp til innhold

Handlekurv

Handlekurven din er tom

Etiske retningslinjer / CSR

ETISKE REGLER / CODE OF CONDUCT

 

NORDBAEK Aps er vi dedikert til å fremme Corporate Social Responsibility (CSR). Vi ser på det som en nødvendig utfordring både her i selskapet og i vårt arbeid rundt om i verden. Disse etiske retningslinjene beskriver etikken som NORDBAEK ønsker å fremme. Den er rettet mot våre leverandører og deres underleverandører, og det er et ikke-omsettelig krav fra vår side at våre leverandører arbeider aktivt med spørsmål om sosial etterlevelse som beskrevet i denne etiske retningslinjen.

 

Vi er klar over at kulturelle forskjeller og andre faktorer kan variere fra land til land, men generelt sett vil vi ikke gå på akkord med våre etiske retningslinjer. Vi kan imidlertid være villige til å forhandle frem et kompromiss på noen punkter i spesifikke situasjoner, men alltid med det endelige målet om å oppnå standardene fastsatt i etiske retningslinjer.

 

NORDBAEK forventer at alle sine leverandører respekterer retningslinjene og aktivt gjør sitt ytterste for å følge standardene. Vi tror på samarbeid og vi er villige til å samarbeide med våre leverandører for å oppnå brukbare løsninger i hvert enkelt tilfelle der leverandøren ikke overholder standardene. Vi prøver alltid å holde et åpent sinn og vi streber etter å opprettholde en god dialog på alle nivåer. Det er svært viktig at våre leverandører også har et åpent sinn, da vi kan forbedre sosiale og miljømessige spørsmål, bare hvis vi samarbeider mot de samme målene.

 

Disse etiske retningslinjene inneholder følgende avsnitt:

A. Generelle prinsipper

B. Spesifikke krav

C. Arbeidsmiljø og sikkerhet

D. Førstehjelp

E. Brann

F. Kjemikalier

G. Barnearbeid

H. Samfunnsansvar

 

GENERELLE PRINSIPPER 

Leverandøren skal følge gjeldende lovgivning på det aktuelle tidspunkt. Dette inkluderer en forpliktelse til å overholde og overholde alle EU-produktkrav til enhver tid. Selv om NORDBAEK erkjenner at lovgivning og kulturelle mønstre varierer over hele verden og at leverandører følgelig opererer under ulike omstendigheter, angir disse etiske retningslinjene de grunnleggende kravene som enhver leverandør må overholde for å gjøre forretninger med NORDBAEK.

Leverandører som leverer og/eller produserer produkter for NORDBAEKs kunder skal operere i samsvar med lover og forskrifter som er gjeldende i deres respektive land og i samsvar med disse etiske retningslinjene. I tilfelle den aktuelle loven er mer omfattende enn denne etiske retningslinjen, gjelder gjeldende lov. I tilfelle disse etiske retningslinjene er mer omfattende enn den aktuelle loven, gjelder disse etiske retningslinjene. Vi tar det for gitt at våre leverandører og deres underleverandører behandler mennesker med respekt og verdighet. Vi tar det for gitt at våre leverandører og deres underleverandører behandler miljøet med respekt og omtanke.

NORDBAEK vil kontinuerlig implementere og utvikle sitt oppfølgingssystem vedrørende evaluering og etterlevelse av Code of Conduct. Leverandøren vil gi NORDBAEK, og/eller alle som representerer NORDBAEK, til enhver tid fri tilgang til sine anlegg og ansatte og til alle relevante data. Disse etiske retningslinjene danner også grunnlaget for at NORDBAEK vil foreta en kontinuerlig evaluering av leverandørenes etterlevelse av NORDBAEKs krav og forventninger.

Dersom vi blir oppmerksomme på at en leverandør ikke overholder våre etiske retningslinjer, og hvis det ikke blir funnet noen brukbar løsning, og dersom korrigerende tiltak ikke iverksettes innen en avtalt tidsfrist, vil vi umiddelbart avslutte samarbeidet med leverandøren. og kansellere våre eksisterende bestillinger. Leverandøren bør sørge for at innholdet i disse etiske retningslinjene, i det minste i overskrifter, kommuniseres til de ansatte, inkludert å legge ut en kopi av etiske retningslinjer på det lokale språket og på et sted som er tilgjengelig for de ansatte.

Spesifikke krav NORDBAEK jobber mot innholdet i SA8000 (Social Accountability) som er en sertifisering som arbeider for anstendige arbeidsforhold for alle som er involvert i utvikling og produksjon av produkter. NORDBAEK har som mål å oppnå at alle leverandører følger de grunnleggende standardene for SA8000. Når en annen sertifisering er nevnt i forbindelse med et produkt, f.eks. Fairtrade, Organic Exchange, GOTS, leverandøren forventes å ha kunnskap om – eller søke informasjon om – kravene.

 

ARBEIDSMILJØ & SIKKERHET

1. Leverandøren skal sørge for at innendørs produksjon og arbeidsområder har tilstrekkelig luftsirkulasjon. Innendørs arbeidsområder bør utstyres med vinduer. Vifter, klimaanlegg og/eller radiatorer bør være tilgjengelige avhengig av lokale forhold.

2. De ansatte skal ha rimelig og akseptabel tilgang til drikkevann og toalettfasiliteter. Sanitære forhold bør være tilfredsstillende og holdes rene.

3. Leverandøren skal hele tiden øke sikkerheten i produksjonen ved å sørge for tilstrekkelig lys i områdene som brukes til – for eksempel – kutte-, kontroll-, presse- og etterbehandlingsaktiviteter.

4. Maskinene som brukes bør være utstyrt med driftssikkerhetsanordninger som skal inspiseres og vedlikeholdes regelmessig.

5. Leverandøren skal sikre de ansattes helse dels ved å følge gjeldende lov og dels ved å beskytte de ansatte mot de risikoer som er forbundet med å utføre deres arbeid. Dette gjelder enhver arbeidsrutine enten det er elektrisk, mekanisk eller administrativt.

6. Leverandøren skal sørge for trygge arbeidsforhold for alle ansatte og vil ikke utsette dem for farlige arbeidsrutiner.

7. De ansatte bør beskyttes mot støy, luftforurensning etc. ved obligatorisk bruk av personlig verneutstyr (PPE) mot skader på hørsel, syn, luftveier (innånding) etc. I de aktuelle produksjonsenhetene skal de ansatte bruke vernehansker, masker eller det som er nødvendig for sikkerheten.

8. Dette verneutstyret bør gjøres tilgjengelig for de ansatte av leverandøren, gratis.

9. Leverandøren er ansvarlig for å utdanne arbeiderne om årsakene til bruk av personlig verneutstyr og konsekvensene av å ikke gjøre dette, og sørge for at utstyret brukes.

10. Leverandøren skal registrere forekomst av arbeidsulykker. Denne statistikken skal oppbevares hos den produksjonsansvarlige.

11. Dersom det er hybelfasiliteter, bør de ha tilstrekkelige sanitærforhold, vinduer og drikkevann. De skal holdes rene og trygge og oppfylle de grunnleggende behovene til personellet og de lovmessige minimumskravene.

 

FØRSTEHJELP

1. For medisinske formål skal leverandøren plassere minst en jevnlig oppdatert og velfylt førstehjelpsskrin i hver produksjonsenhet.

2. Leverandøren skal velge ut og lære opp et antall ansatte til å påta seg førstehjelpsansvaret.

3. Leverandøren skal ha prosedyrer for håndtering av alvorlige ulykker som krever behandling utenfor leverandørens lokaler.

 

BRANN 

1. Leverandøren skal ta hensyn til de ansattes sikkerhet ved hele tiden å sørge for at passasjer, trapper og utganger er uhindret for å lette eventuell nødevakuering. Ikke på noe tidspunkt skal klær, råvarer, mekaniske deler eller lignende plasseres i ganger, trapper eller i nærheten av utganger.

2. Leverandøren skal – i merkbar farge, for eksempel i gult – tydelig angi hvor rømningsveiene er plassert.

3. Hovedutgangene skal ikke være låst i arbeidstiden.

4. Brannalarmer bør plasseres i hver produksjonsenhet og i de store kontorene sammen med brannslukningsapparater som regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes.

5. Leverandøren skal velge ut og lære opp et antall ansatte til å påta seg ansvaret for bruk av brannslukningsapparater.

6. Det skal avholdes brannøvelse minst en gang i året.


KJEMIKALIER

1. Leverandøren skal oppbevare farlige og/eller giftige stoffer trygt på steder som er tilstrekkelig ventilert og sørge for at håndteringen av disse materialene er trygg.

2. Leverandøren er ansvarlig for å gi arbeiderne opplæring om konsekvensene av å arbeide med farlige og giftige stoffer, og sørge for spesialopplæring til arbeidere i direkte kontakt med stoffene.

3. Avfall fra bruk av farlige og/eller giftige stoffer skal behandles i samsvar med gjeldende lov.

4. Leverandøren skal kunne redegjøre for (a) lagring av giftige stoffer (b) beskyttelsestiltak i forbindelse med håndtering av giftige kjemikalier (c) prosedyrer ved ulykker med kjemikalier og til slutt (d) tilgang til førstehjelp og sykehusbehandling.

5. Leverandøren bør kunne gjøre rede for den kjemiske sammensetningen av fargestoffene som brukes i produksjonen. Det forventes derfor at leverandøren ber om en deklarasjon av innholdet i fargestoffene fra leverandøren av fargestoffer. Eventuelle spesifikasjoner som sendes inn av leverandøren av fargestoffer bør verifiseres av et internasjonalt anerkjent laboratorium.


BARNEARBEID

Først av alt respekterer NORDBAEK nasjonal lov og kultur, men nedenfor har NORDBAEK laget noen standarder som skal følges i tilfelle nasjonal lov ikke dekker dette området. NORDBAEK godkjenner ikke barnearbeid og vi tror at kjærlig omsorg og tilgang til utdanning skaper et bedre liv for barn.

Vi forstår imidlertid at livsvilkårene kan variere, og vi er villige til å støtte leverandører som gjør en innsats for å hjelpe barn.

Vi aksepterer ikke mindre enn det nasjonal lovgivning krever.

1. Leverandøren skal til enhver tid kunne verifisere alderen til en ansatt.

2. Vi definerer ordet "barn" som en person under 15 år, eller som et unntak - 14 år - hvis nasjonal lovgivning setter denne grensen.

3. Leverandøren har ikke lov til å bruke ansatte i en alder yngre enn dette i produksjon eller andre steder i virksomheten.

4. I land der loven tillater lærlingeprogrammer for barn mellom 12 og 15 år, vil vi godta at barn jobber noen timer per dag. Totalt antall timer daglig brukt på skole og lettere arbeid bør aldri overstige 7 timer.

5. Fabrikken må kunne bevise at dette arbeidet ikke forstyrrer barnets utdanning. At arbeidet er begrenset til noen timer per dag, at arbeidet er lett og tydelig rettet mot trening, og at barnet får forsvarlig kompensasjon. Dersom NORDBAEK har grunn til å tvile på at disse vilkårene er oppfylt, vil slike læreprogram ikke bli akseptert. NORDBAEK krever at leverandøren sørger for at eventuelle arbeidere under 15 år og opp til 18 år får minst ett gratis måltid om dagen. Ettersom vi baserer vår policy for barnearbeid på FNs barnekonvensjon (artikkel 32), anbefaler vi også våre leverandører å sørge for at ansatte i aldersgruppen 15-18 år behandles deretter.

Grenser for arbeidstid og overtid for denne aldersgruppen bør settes med særlig hensyn til arbeidstakernes lave alder. Dersom et barn blir funnet i arbeid under andre omstendigheter enn det som er nevnt ovenfor, vil NORDBAEK kreve at målinger foretas til barnets beste. Vi vil i samarbeid med fabrikken søke å finne en tilfredsstillende løsning med hensyn til barnets alder, familiesituasjon, utdanning mv.

NORDBAEK vil i en så alvorlig situasjon ikke anse det som en løsning å si opp barnet, eller umiddelbart stoppe samarbeidet med leverandøren. Eventuelle tiltak bør alltid ha som mål å forbedre, ikke forverre, hvert enkelt barns situasjon.

 

SAMFUNNSANSVAR

1. Leverandøren skal følge gjeldende lov om lønn, kompensasjon for overtid og betalingsprosedyrer. De ansatte har krav på minst en lovbestemt levelønn eller bransjens standardlønn. Dersom disse satsene avviker, har arbeidstakeren rett til høyeste sats.

2. Lønnstrekk skal ikke brukes som et disiplinærtiltak.

3. Arbeidstakeren skal kunne forklare sammensetningen av sin opptjening til en tredje del. Den ansatte bør derfor ha en lønnssjekk som inneholder all relevant informasjon som grunnlønn, overtidsbetaling, trekk osv., alt skrevet på et forståelig språk.

4. Arbeidstiden bør være i samsvar med gjeldende lov. Dette gjelder både daglig og ukentlig arbeidstid. Dersom det ikke gjelder gjeldende lov på området, fastsetter NORDBAEK maksimal arbeidstid per uke til 48 timer.

5. Arbeidstiden skal organiseres på en slik måte at arbeidstakeren kan planlegge sin egen fritid.

6. I hver 7-dagers syklus har arbeidstakeren rett til minst én fridag.

7. Når overtidsarbeid er en nødvendighet, kan leverandøren ikke kreve arbeidsuke for hver ansatt utover 60 timer.

8. Leverandøren skal ikke på jevnlig basis benytte seg av overtidsarbeid.

9. Arbeidstaker har rett til å nekte overtidsarbeid uten å bli utsatt for trusler eller disiplinære tiltak eller oppsigelse.

10. Leverandøren skal overholde Verdenserklæringen om menneskerettigheter art: 19 om menings- og ytringsfrihet.

11. Leverandøren skal akseptere den ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Det skal ikke føre til negative konsekvenser for dem.

12. Dersom retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset av nasjonal lovgivning, må leverandøren legge til rette for parallelle midler for uavhengig og fri forening og forhandlinger for alle slike ansatte.

13. Leverandøren skal lette kommunikasjonen mellom arbeiderne og ledelsen ved å gi arbeiderne råd om å oppnevne en kontaktperson som representerer arbeiderne.

14. NORDBAEK anbefaler leverandører med overveiende kvinnelige arbeidere å tilrettelegge barnehage for barn under skolealder.

15. Vi aksepterer ikke under noen omstendigheter at vår leverandør bruker fysisk avstraffelse eller andre former for psykiske eller fysiske disiplinære handlinger, eller deltar i seksuell trakassering.

16. Ansettelse hos leverandøren skal ikke være gjenstand for diskriminering med hensyn til rase, farge, nasjonalitet, religion, kjønn, alder, seksuell legning, rollebesetning eller sivilstand. Dette inkluderer diskriminering ved rekruttering, ved oppgjør av kompensasjonen, i saker som gjelder tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering; som alle kun skal være basert på de ansattes evne til å gjøre jobben sin.

17. Leverandøren må verken bruke illegale arbeidere eller noen form for tvangs-, tvangs- eller fengselsarbeid.


SISTE KOMMENTAR

NORDBAEK Aps er respekt, integritet og samarbeid sentrale verdier. Vi tror at en dedikert gjensidig innsats mellom leverandøren og selskapet vårt vil hjelpe oss å oppnå, opprettholde og bygge videre på det vi mener er vårt felles mål: Sosial etterlevelse i henhold til disse etiske retningslinjene. Vi er åpne for å finne løsninger og derfor er nære leverandørrelasjoner alltid vårt mål.

 

Beste hilsen fra Ida og Barbara

Grunnere av NORDBAEK

  

READ as PDF here in English.